PLAN ADMINISTRACJA SEMESTR III14-15,28-29.09.2018

<# if ( ! _.isEmpty( data.model.mp4 ) ) {
<# _.each( data.attachments, function( attachment, index ) { #> / h = data.model.height; <# if ( data.attachments.length ) { #> }
 • ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA Średni – {{ size.width }} × {{ size.height }}
 • ASYSTENT PRAWNY
 • <# } #> <# } else { #> <# } #>

  PRZYDZIAŁY SAL LEKCYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  <# } else if ( data.sizes && data.sizes.medium ) { #>
  <# action: 'g_map_options', <# if ( data.can.save && data.sizes ) { #> } strokeColor:"#"+line_color,
  <# if ( ! _.isEmpty( data.model.mp3 ) ) { #> box-shadow: none !important; var fill_color = "#"+polygones[i].getAttribute("fill_color"); img.emoji { by margin-right: 6px;
 • GALERIA
 • polygonpoints = new google.maps.LatLng(parseFloat(latlngs[j].getAttribute("lat")), var circle_line_width = circles[i].getAttribute("line_width"); a, a:link, a:visited, .comment a:link, .comment a:visited { } if ( html5types[ ext ] ) {
  if ( 6 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# }
  TECHNIK INFORMATYK background: none !important;
  Start
  20.09.2018.
  Petrobaltic w Grupie Lotos = rozwj czy stracone lata i zagada ???
  Redaktor: ZZPRC   
  10.11.2008.

  Aktualizacja dnia 20.03.2013 

  billboard2.jpg 

  cignij plik klikajc na billboard

   

   


  GLIMAR      SKANDAL LITEWSKI     CZECHOWICE

  Napisz komentarz (Ilo komentarzy: 14)
  Zmieniony ( 18.02.2014. )
   
  Zawieszenie protestu godowego
  Redaktor: Webmaster   
  20.06.2011.

  M. Batyckie 20.06.2011 r.

   

  Zawieszenie protestu godowego w firmie poszukiwawczo-wydobywczej LOTOS Petrobaltic S.A.

   

  W poczuciu obowizku zachowania bezpieczestwa prac w zakadzie górniczym zaoga platform i holowników zawiesza dnia 20.06.2011o godzinie 07:00 protest godowy na czas nieokrelony. Informujemy, e nikt z Zarzdu LOTOS Petrobaltic S.A. nie skontaktowa si z zaogami jednostek morskich, co potwierdza cakowity brak zainteresowania problemem i poraajcy brak znajomoci specyfiki pracy na morzu oraz denie do realizacji swoich prywatnych interesów. Restrukturyzacja floty nie ma na celu wzgldów ekonomicznych, co przekazano pisemnie w dokumentach dla Rady Pracowników i zwizków zawodowych, a jest jedynie kontynuacj procesu niszczenia firmy. Prowadzenie dziaa szkodliwych z punktu widzenia Pastwa Polskiego jest dla nas nie do przyjcia i w zwizku z tym planujemy kontynuowanie dziaa zmierzajcych do nagonienia sprawy i podjcie protestu w formie uznanej przez nas za odpowiedni nie wykluczajc akcji strajkowej.

    

                                                                                                            Komitet Protestacyjny

  Napisz komentarz
   
  Protest godowy
  Redaktor: Webmaster   
  19.06.2011.

  M. Batyckie 19.06.2011 r.

   

  Protest godowy w firmie poszukiwawczo-wydobywczej LOTOS Petrobaltic S.A .

    

              Dnia 19.06.2011 r. pracownicy platformy wiertniczej Petrobaltic, platformy eksploatacyjnej Baltic Beta i holowników penomorskich Bazalt i Granit na Morzu Batyckim podjli protest godowy przeciwko planowanej restrukturyzacji floty.

   

              Plany Zarzdu zakadaj zwolnienie 50 marynarzy, „wyprowadzenie” majtku do spóki na Cyprze i zmian bandery z polskiej na bander egzotycznego kraju Saint Vincent i Grenadyny. Zwalniani pracownicy nie otrzymuj  gwarancji dalszego zatrudnienia w przyszej spóce, a jedynie ewentualn rekomendacj Zarzdu LOTOS Petrobaltic S.A. Jednoczenie przedstawione warunki zatrudnienia na kontraktach w cypryjskiej spóce s nie do przyjcia i pozbawiaj marynarzy wszelkich praw pracowniczych.

   

              W zwizku z powyszym zaogi jednostek morskich daj odstpienia od planowanej restrukturyzacji floty i zaniechania zwolnie grupowych.

   

              Od momentu przejcia Petrobaltic’u przez Grup LOTOS dziaania obecnego i poprzednich Zarzdów doprowadziy do zmniejszenia wydobycia ropy naftowej, drastycznego spadku rentownoci,  wzrostu zagroenia bezpieczestwa i ycia na morzu oraz zaniechania inwestycji na M. Batyckim poprzez wytransferowanie ponad 1,5 mld z w wtpliw inwestycj w Norwegii. Opónienia zagospodarowania zoa YME na Morzu Norweski sigaj  ju przeszo 2 lata, a obecnie stan techniczny platformy zbudowanej na to zoe nie rokuje rozpoczcia eksploatacji w najbliszym czasie co zagraa pynnoci finansowej LOTOS Petrobaltic S.A.

   

              Dlaczego, mimo wielokrotnych apeli zwizków zawodowych, Rzd pozwala na niszczenie jednego z najlepszych polskich przedsibiorstw pod wzgldem efektywnoci gospodarczej jak by kiedy Petrobaltic?

   

  Zwizki Zawodowe i zaogi jednostek morskich.

   

   

    Napisz komentarz
  Zmieniony ( 19.06.2011. )
   
  ZAWIADOMIENIE O WSZCZCIU LEDZTWA PRZEZ PROKURATUR W GDASKU
  Redaktor: Webmaster   
  03.12.2010.
   kliknij
   
  Napisz komentarz
  Zmieniony ( 03.12.2010. )
   
  Kolejne pismo do Premiera RP
  Redaktor: Webmaster   
  20.05.2009.

  M. Batyckie, 19.05.2009 r.

                                                                                    

  Premier Rzdu

  Rzeczypospolitej Polskiej

  Pan Donald Tusk

   Szanowny Panie Premierze 

  Ze wzgldu na nowe okolicznoci potwierdzajce nasze wczeniejsze obawy  pragniemy zoy na Pana rce kolejny list otwarty z prob o pomoc i zainicjowanie dziaa blokujcych destrukcyjne decyzje Zarzdu Grupy Lotos S.A. w stosunku do Petrobaltic S.A.

  Po analizie sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci za 2008 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Lotos za 2008 rok i listu Prezesa Grupy Lotos z 27 kwietnia 2009 r. nasuwaj si nam nastpujce spostrzeenia. 

  Napisz komentarz (Ilo komentarzy: 1)
  Zmieniony ( 20.05.2009. )
  Czytaj cao
   
  Zwizki z Petrobalticu w konflikcie?
  Redaktor: Webmaster   
  26.04.2009.

  Zamieszczony na amach Dziennika Batyckiego przez redaktora Kleina artyku pt. „Zwizki z Petrobalticu w konflikcie z Lotosem” zmusza mnie do zajcia stanowiska.
  Bardzo mnie cieszy opinia rzecznika prasowego grupy Lotos o dowiadczeniu i wielkiej wiedzy pracownikw Petrobalticu. Skd wic pomys zagospodarowania z na Morzu Batyckim operatorami zewntrznymi, czyby mieli wiksze dowiadczenie od nas? Dalej czytam „Petrobaltic w ramach strategii do roku 2012 wejdzie na nowe zoa i zdynamizuje wydobycie ropy” a przepraszam czym wejdzie?  Moe m/v Aphrodite I ?
  Pan Marcin Zachowicz sugeruje wprowadzanie zamieszania przez niektrych dziaaczy zwizkowych, rozumiem enuncjacje rzecznika grupy Lotos ,w kocu tak ma prac, z ktrej si utrzymuje w przeciwiestwie do niektrych dziaaczy zwizkw zawodowych  wybranych z mandatu spoecznego, statutowo zobowizanych do wyraania opinii zaogi.
  Dobrze si stao, e niektrzy dziaacze reprezentujcy niektrych  pracownikw Spki stanowi razem znakomit wikszo zaogi mwic jednym gosem w obronie miejsc pracy i naszej godnoci.  

   

  Przewodniczcy ZZPRC Petrobaltic

  Wodzimierz Krutysza                                                                                                                 

  Napisz komentarz (Ilo komentarzy: 1)
  Zmieniony ( 26.04.2009. )
   
  MAYDAY RELAY
  Redaktor: Webmaster   
  23.04.2009.
                                                                                                         M. Batyckie, 20.04.2009 r.
                                                                                                   Premier Rzdu
                                                                   Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                   Pan Donald Tusk
  Do rk wasnych

  Szanowny Panie Premierze 
   

            Zwracamy si z prob o wnikliwe zapoznanie si z sytuacj Petrobaltic S.A. w Gdasku w kontekcie zabezpieczenia bezpieczestwa energetycznego kraju, zarzdzania majtkiem Skarbu Pastwa i sprawowaniem nadzoru nad tym majtkiem przez Ministra Skarbu Pastwa i Ministra Gospodarki.

            Nasz list otwarty kierujemy na Pana rce poniewa od  2004 r. brak jest jasnej polityki Pastwa tj. Ministra Skarbu Pastwa i Ministra Gospodarki w zakresie zwikszenia wydobycia ropy i gazu ze z na szelfie Morza Batyckiego.

            Tak zwane przeksztacenia wasnociowe polegajce na przekazaniu przez Skarb Pastwa 69% akcji Petrobaltic S.A. do Grupy Lotos S.A. dla ratowania tzw. Rafinerii Poudniowych oraz obecnie deklarowane przez wiceministra skarbu Krzysztofa uka nieodpatne wniesienie kolejnych 30,32% akcji Spki Petrobaltic oznaczaj w istocie, poprzez dziaania Zarzdu Grupy Lotos, zaniechanie zwikszenia wydobycia ropy z polskich z ropy naftowej i gazu ziemnego na Morzu Batyckim.

  Napisz komentarz (Ilo komentarzy: 2)
  Zmieniony ( 23.04.2009. )
  Czytaj cao
   
  Lotos bdzie dyscyplinowa zwizkowcw?
  Redaktor: ZZPRC   
  16.04.2009.
  wnp.pl (Piotr Apanowicz) - 15-04-2009 15:28                                                    Wirtualny Nowy Przemys
                                                                                                                                                                   
  - Zarzd Petrobaltiku kontroluje sytuacj w spce, firma znajduje si w dobrej kondycji i nie ma adnych wtpliwoci co do susznoci obranej strategii w segmencie upstream - powiedzia dziennikarzom Pawe Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

  Jego zdaniem "istniejce w spce napicia" zostan wkrtce uspokojone. W jaki sposb? Prezes Lotosu przyzna, e Petrobaltic bdzie chcia dyscyplinowa niektrych przedstawicieli zwizkw zawodowych dziaajcych w spce.
  Nie ujawni na czym to dyscyplinowanie miaoby polega. Wiadomo, e zarzd Lotosu ma za ze zwizkowcom Petrobaltiku "ujawnianie poufnych informacji dotyczcych spki".

  Zwizki zawodowe dziaajce w Petrobaltiku od duszego czasu s skonfliktowane z zarzdem Grupy Lotos, ktry oskaraj o przeznaczenie nawet 700 mln z z kont Petrobaltiku na ich zdaniem wtpliw ekonomicznie inwestycj w zoe Yme na Morzu Norweskim.

  Zwizkowcy kilkakrotnie pisali listy m.in. do przedstawicieli rzdu i Kancelarii Prezydenta, w ktrych domagali si dymisji zarzdu Petrobaltiku i wstrzymania procesu wnoszenia pozostaych akcji spki bdcych w posiadaniu skarbu pastwa do Lotosu.  
  Napisz komentarz (Ilo komentarzy: 1)
  Zmieniony ( 16.04.2009. )
   
  MAYDAY MAYDAY MAYDAY
  Redaktor: Webmaster   
  30.03.2009.

  Pismo wysane 25.03.2009 r. do: Prezydenta RP, Premiera RP,Wicepremiera i Ministra Gospodarki,Ministra Skarbu Pastwa, Szefa BBN,Prezesa NIK,Szefa CBA.

  Dnia 24.03.2009 r. na spotkaniu z zaog Zarzd Petrobaltic S.A. poinformowa o zej kondycji finansowej Spki, problemach w uzyskaniu kredytw i moliwej utracie pynnoci finansowej. Pod przykrywk kryzysu wiatowego Zarzd wprowadzi pakiet antykryzysowy ukrywajc w ten sposb faktyczn przyczyn zej sytuacji, tj. wyprowadzenie olbrzymich rodkw finansowych na wtpliw ekonomicznie inwestycj na M. Pnocnym, nie pozostawiajc rodkw na biec dziaalno firmy.

  Zarzd Grupy Lotos przy pomocy Zarzdu Petrobaltic S.A. od 2005 r. gromadzi rodki pienine na koncie firmy, skada wielokrotnie puste deklaracje rozwoju i pozorowa dziaania inwestycyjne na Morzu Batyckim, doprowadzajc ostatecznie do przekazania caoci rodkw na cele inwestycyjne w innym kraju.
  Napisz komentarz (Ilo komentarzy: 7)
  Zmieniony ( 16.04.2009. )
  Czytaj cao
   
  Zaogi holownikw chc pozosta w Petrobalticu
  Redaktor: ZZPRC   
  06.01.2009.

  Spk shippingow, majc przej wielozadaniowe holowniki serwisowe "Bazalt" i "Granit", nalece do Przedsibiorstwa Poszukiwa i Eksploatacji Z Ropy i Gazu Petrobaltic SA w Gdasku, chce utworzy Grupa Lotos SA.

  Napisz komentarz (Ilo komentarzy: 1)
  Zmieniony ( 06.01.2009. )
  Czytaj cao
   
  Pismo w sprawie inwestycji w Petrobalticu
  Redaktor: ZZPRC   
  03.01.2009.

                                                                                                                                 M. Batyckie, 07.12.2008 r.

                                                                                                             /................/

       
  Majc na uwadze bezpieczestwo energetyczne Polski oraz powstrzymanie procesu mogcego doprowadzi do upadku kolejnej strategicznej firmy w Wojewdztwie Pomorskim mamy obowizek podzieli si naszymi uwagami.

  Od momentu przejcia Petrobaltic S.A. przez Grup Lotos do dnia dzisiejszego nie zrealizowano adnej kluczowej inwestycji na M. Batyckim, a jakiekolwiek plany rozwoju przedstawiane zwizkom zawodowym i Radzie Pracowniczej s wielokrotnie zmieniane i nie realizowane. Plany inwestycyjne formuowane w ramach strategii Grupy Lotos maj charakter czysto medialny i wydaj si by tylko prb utrzymania pozytywnego wizerunku spki.


  Napisz komentarz (Ilo komentarzy: 1)
  Zmieniony ( 04.01.2009. )
  Czytaj cao
   
  PILNE PILNE PILNE AKCJE
  Redaktor: ZZPRC   
  07.12.2008.

  Witam, 

  W zaczeniu przesyam projekt wniosku, jaki trzeba wysa do Sadu w celu otrzymania uzasadnienia wyroku. Osoby, ktrych sprawy sdowe odbyy si maj na to 7 dni od terminu rozprawy, czyli max. 9 lub 10 grudzie musi zosta wysany wniosek.  Sd poniewa informowa o terminie rozprawy nie ma obowizku informowania powoda o wyroku. Powd sam musi dowiedzie si o wyroku dzwonic pod nr 022 620-43-67 i podajc swoj sygnatur akt oraz imi i nazwisko. Z naszych informacji wynika, e w sprawie, w ktrej bra udzia p. Krzysztof Smuyski (elektryk, dawny przewodniczcy) koszty procesu dla osb, ktre byy razem z nim wynosz po 200 z na kadego powoda. Poniewa sekretariat nie udziela informacji na temat kosztw procesu naley sprbowa dowiedzie si o kosztach pytajc czy nie jest to np. 200 z. Pani powinna potwierdzi lub nie.  Jeeli w terminie 7 dni nie zostanie wysany wniosek o uzasadnienie wyroku to wyrok staje si prawomocny i powd musi zapaci koszty sadowe lub wysya pisma o umorzenie kosztw. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku (ok. 1 miesica) pozostaje nam tylko zoenie apelacji i opacenie jej kosztw w wysokoci 5 % naszych da. 

  Pozdrawiam

  Janusz Baak

   

  Wzr wniosku

   

  Napisz komentarz (Ilo komentarzy: 1)
  Zmieniony ( 08.12.2008. )
   
  Stanowisko ZZPRC Petrobaltic w sprawie prby wydzielenia floty
  Redaktor: ZZPRC   
  07.12.2008.
  Wydzielenie transportu morskiego.
   
  Wobec docierajcych wiadomoci o wyodrbnieniu floty jako oddzielnej spki Zarzd ZZPRC uwaa za suszne podzieli si nasuwajcymi si wtpliwociami. Pozwalamy sobie zacytowa IS 351 „Natomiast transport morski zostanie wydzielony z „Petrobalticu” i zorganizowany w odrbnej grupie shippingowej, skoncentrowanej na tej dziaalnoci. „Petrobaltic” bdzie jedynym wacicielem tej spki. Zmiany te maj by przeprowadzone do koca przyszego roku.”  Dopytujemy si: jaki jest cel tej operacji skoro „Petrobaltic” i tak jest wacicielem holownikw bdcych pod polsk bander? -. domylamy si, e zarejestrowanie statkw pod obc bander i zmiana formy zatrudnienia zag na tzw. kontrakty. Godzi to jednoznacznie w interes znacznej grupy pracowniczej Naszej firmy na co nie moe by przyzwolenia organizacji zwizkowych  dziaajcych w „Petrobaltic”.  Kolejne pytanie dotyczy losu statku „Vivero” i dalszego funkcjonowania spki „Invest Petro”, ktrej praktycznie w 100% akcjonariuszami s pracownicy. Doskonale wiemy, e stanie si samodzielnym armatorem jednego statku to zagada. Jednoczenie chcielimy zwrci uwag na ogromn wzajemn zaleno platform i statkw w procesach technologicznych, i obawiamy si, e wydzielenie floty moe zaburzy konieczn cis  wspprac.  Z ca stanowczoci podkrelamy: nie byo, nie ma i nie bdzie przyzwolenia z naszej strony na powysze dziaania.
   
                                  Zarzd ZZPRC Petrobaltic Napisz komentarz (Ilo komentarzy: 3)
  Zmieniony ( 07.12.2008. )
   
  ««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

  Pozycje :: 1 - 33 z 79
  Migawki

  32650_1.gif
   
  Liczba czonków

  ZZPRC Petrobaltic

  96

  LOTOS Petrobaltic
  zatrudnia 388 osoby

  (stan na 30.06.2013)
   
  Licznik odwiedzin
  546244
  Odwiedza nas 1 go

  Gra Gra